آیت الکرسی به زبان روسی برای سوار شدن به هواپیماهای روسی!!!…