بر چــــــهره گل نســـیم نوروز خوش اســت// در صحن چــــــــــمن روی دل افروز خوش است

از دی که گذشت، هر چه گویی خوش نیست// خوش باش و ز دی مگوی که امروز خوش است!!!…


نوروز خجسته!!!…